Algemene voorwaarden

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden gesteld door de koper.

Ondernemingsgegevens verkoper:

De website & webshop is eigendom van:
Kinderboutique Leon et Leonie
Sint-Kristinastraat 14
3800 BRUSTEM

Telefoon: 0479 90 61 95
E-mail: [email protected]

Zaakvoerder: Caroline Stevens
BE0756 769 749

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van kinderboutique Leon et Leonie, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint-Kristinastraat 14, 3800 BRUSTEM, BE 0756 769 749, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van onze site ("klant"). Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwoorden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door kinderboutique Leon et Leonie aanvaard zijn.

De algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden en dit zonder een voorafgaande aankondiging.

Artikel 2: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en exclusief leverkosten. De prijzen, inclusief BTW, worden steeds per stuk weergegeven (eenheidsprijs) tenzij anders omschreven staat in de beschrijving.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Het totaal te betalen bedrag, wordt volledig aangegeven alvorens de validatie van de bestelling.

De klant kan de leverkosten ook steeds raadplegen op de site bij levering & verzending.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief/informatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Wij kunnen op elk moment de prijzen aanpassen en dit zonder voorafgaande mededeling. Leon et Leonie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de weergave van een verkeerde prijs omwille van typ- of schrijffouten.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden kinderboutique Leon et Leonie niet. Leon et Leonie is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijv. maten, kleur, pasvorm, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons via [email protected] of telefonisch op 0479 90 61 95.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door kinderboutique Leon et Leonie.

Leon et Leonie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Beschikbaarheid

Onze webshop biedt u artikelen aan die we ook verkopen aan onze klanten in de fysieke winkel. ls een door u in de webshop gekozen artikel gelijktijdig door een klant in de winkel geselecteerd, dan behouden we het recht de winkelklant verder te bedienen. We hopen echter - door ons grote aanbod - dit maximaal uit te sluiten en al onze klanten naar wens te kunnen dienen. Indien dit zich toch voordoet, nemen we met u contact op zodat u - indien gewenst - het order kan herzien. U wordt voor de respectievelijke artikelen uiteraard onmiddellijk terugbetaald.

Kleur

Wij doen ons best de artikelen zo getrouw mogelijk af te beelden. Hou er echter rekening mee dat factoren zoals een computerscherm, omgevingslicht... vooral in de kleur kleine afwijkingen kunnen vertonen ten opzichte van de werkelijkheid.

Maat

De maat die u bestelt, is conform de maat vermeld in het artikel. Kledingmaten kunnen echter van het ene tot het andere merk verschillen. In het geval van een verkeerde maat kunt u het artikel terugsturen. Twijfelt u over de maat, stuur ons gerust een mailtje ([email protected]).

Artikel 4: Online aankopen

De bestelprocedure via kinderboutique Leon et Leonie verloopt als volgt:

 • Selecteer het gewenste product en voeg het toe aan het winkelwagentje.
 • Druk op de knop 'Bestellen', waarna jouw inloggegevens worden gevraagd.
 • Wanneer je nog niet geregistreerd bent, kan je jouw leveringskeuze en adresgegevens bezorgen via het aanmaken van een account.
 • Druk op de knop 'ga naar betalen', waarna selectie van het gewenste betaalmiddel gevraagd wordt om de bestelling te bevestigen.
 • Druk op het icoon van jouw gewenste manier van betalen om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen.
 • Na het bestellen stuurt kinderboutique Leon et Leonie een orderbevestiging per e-mail, check hier zeker ook jouw spam, want soms worden onze mails als reclame beschouwd.
 • Indien de producten op voorraad zijn, wordt een tweede e-mail verstuurd wanneer de winkel je bestelling heeft verzonden.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via Bancontact
 • via Visa
 • via Mastercard
 • via Maestro
 • via PayPal

Kinderboutique Leon et Leonie rekent geen kosten aan voor het gebruik van voornoemde betaalwijzen.

Leon et Leonie is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is en wanneer er een vermoeden van fraude is.

Artikel 5: Levering en uitvoering

Uw bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden tenzij anders gemeld. We zijn echter niet verantwoordelijk voor vertragingen van onze leveranciers. Wanneer er door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden abnormale vertraging in de leveringstermijn zou zijn, hetzij bij ons, hetzij bij de leveranciers, zullen we de klant hiervan op de hoogte brengen, inclusief informatie over de geactualiseerde leveringstermijn.

Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending zijn we niet aansprakelijk. Wij doen ons uiterste best om deze eventuele problemen te voorkomen.

Let er dan zeker ook op dat je jouw gegevens volledig en correct aan ons verstrekt, foutieve leveringsadressen zijn de klant zijn verantwoordelijkheid en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die ten laste zijn van de klant.

De risico's van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de klant op het moment van de levering. Evenwel, wanneer de klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant.

Producten worden geleverd over de ganse wereld en de tarieven zijn te vinden bij levering en verzending.

Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden dan ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht.

De levering gebeurt door Bpost en de duur en kosten die hieraan verbonden zijn, zijn te raadplegen bij de levering- en verzendkosten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en binnen de 2 dagen worden gemeld aan Kinderboutique Leon et Leonie.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van kinderboutique Leon et Leonie.

Artikel 7: Herroepingsrecht / terugzending

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij kinderboutique Leon et Leonie.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Hij is vrij in het verstrekken van extra info naar ons toe om zo onze diensten te kunnen verbeteren.

Goederen met korting of outlet kunnen niet geruild worden.

De terugbetaling gebeurt dan aan de hand van het aankoopbedrag via de rekening waarmee het bedrag betaald werd, exclusief de verzendkosten.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant kinderboutique Leon et Leonie mailen via [email protected] en zo via een ondubbelzinnige verklaring ons op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant hoeft hiervoor geen modelformulier aan te vragen, maar kan gewoon kort mailen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan kinderboutique Leon et Leonie heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Leon et Leonie. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt binnen deze termijn van 14 kalenderdagen.

De online aangekochte goederen, waarvoor je herroepingsrecht wenst uit te voeren, mogen ook in de winkel (Sint-Kristinastraat 14, 3800 BRUSTEM) teruggebracht worden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant. 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal kinderboutique Leon et Leonie alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de betaalde leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat kinderboutique Leon et Leonie op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal Leon et Leonie wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 9: Privacy

Leon et Leonie respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden: de uitvoering van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en marketingdoeleinden.

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van kinderboutique Leon et Leonie. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 11: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 12: Toepasselijk recht

Bij elke bestelling en overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Bij een geschil nadat een minnelijke schikking niet mogelijk was, wordt het geschil behandeld bij de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar Leon et Leonie gevestigd is.